"عکس"

فردو، شهید پرورترین روستا ایران

ایرنا - قم - ۵۰ کیلومتر شهر قم به سمت جنوب غربی استان حرکت کنیم به روستایی خواهیم رسید که امروز کمتر کسی در ایران وجود دارد که اسم آن به گوشش نرسیده باشد که این شهرت را باید به خاطر شهیدانش دانست. روستای فردو با تقدیم۱۱۴ شهید در بین روستاهای ایران بیشترین... 

آخرین اخبار